UU | BMC | Bioorg. Chem. | Research | Teaching | Information | People | Local Info

Department of Bioorganic Chemistry

General Information on How to get the degree 'Doctor of Philosophy' at the Program of Bioorganic Chemistry

Being a Ph.D. student means that you are learning how to work as a scientist or a researcher.
At the same time as you are learning for your own benefit, you are also producing interesting scientific results for the rest of the world!

STUDY PLAN FOR RESEARCH EDUCATION IN BIOORGANIC CHEMISTRY

(in Swedish)

Studieplan för utbildning på forskarnivå Kemi med inriktning mot Bioorganisk kemi


Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden)

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan.

Mål

Bioorganisk kemi är ett tvärvetenskapligt ämne innefattande kemi, biologi och fysik. Ämnet syftar till att öka vår förståelse av hur den biologiska strukturen, dess funktion och dynamik korrelerar på en molekylär nivå. Detta uppnås genom syntes av biomolekyler och dess beståndsdelar samt modellsubstanser av dessa imiterande de biologiska reaktionerna eller dess intermediärer. Konformationanalys, kinetik och termodynamik där ”State of the Art ” analytiska och spektroskopiska metoder (såsom NMR, CD och molekylär modellering innefattande kvantum kemi och molekylär mekanik såväl som enzymologi eller andra ändamålsenliga biokemiska reaktioner in vitro) utföres på dessa imitationer för att förstå och utröna relationen mellan struktur och funktion.

Ämnesbeskrivning

Flerstegs, stereokontrollerade kemiska synteser med efterföljande konformationsanalys av biopolymerer, monomerer och dess analoger används för att belysa strukturella, funktionella och dynamiska aspekter av specifika interaktioner mellan biopolymerer och ligander manifesterade i biologiska processer på en molekylär nivå. Förståelsen av de biologiska reaktionernas mekanismer och studiet av biologiska struktur och aktivitetsförhållanden  ger viktig information som är av yttersta vikt vid utveckling av substanser för genterapi och substanser med RNA eller protein som målmolekyl. Det är av yttersta vikt att förstå och inhibera replikations, transkriptions och translationsprocesser på specifik nivå

Behörighet

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.
Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i bioorganisk kemi anses den ha som uppfyller kraven i något av nedanstående alternativ:

(a) avlagd högskoleexamen med godkända kurser om minst 120hp (högskolepoäng) i kemi enligt reformen fr.o.m juli 2007. Av dessa 120hp skall grundkursen i kemi (60hp) inrymmas liksom biokemi, molekylärbiologi, biologisk kemi (15 hp), analytisk kemi, spektroskopiska metoder, fysikalisk organisk kemi, separationsteknik, data- eller andra kurser relevanta inom området bioteknologi och bioorganisk kemi (15hp), organisk kemi (15hp); projektarbete inom kemi, konformationsanalys, spektroskopi eller datasimuleringskemi (15 alternativt 30hp).

(b) avlagd högskoleexamen i molekylär bioteknik eller kemi (tills vidare enligt den loka1a studieplanen i Uppsala).

(c) i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

Den som vill genomgå forskarutbildning men inte uppfyller villkoren för särskild behörighet kan ändå ansöka och ange motivering till ansökan, så skall denna behandlas på sedvanligt sätt.

Antagning

Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i bioorganisk kemi skall inlämna en ansökan till Programmet för bioorganisk kemi, ICM, Uppsala Universitet.

I samband med antagningen skall anges hur man planerar att finansiera såväl forskningen som doktorandens egen utkomst.

Utbildningens uppläggning

För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten (på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.

Kurser

Kurser och litteraturstudier ska ge bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet.
Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande.

Kurser
Kursdelen för doktorsexamen omfattar 60hp
(a) Obligatoriskt: Forskningsmetodik (15hp)
- En termins introduktion till doktorsarbetet, omfattande
- Experimentellt arbete i forskargrupp
- Litteraturstudier
- Presentation av forskningsproblem och resultat vid forskarseminarium
- Tentamen, för handledaren, på en kurs inom området för det planerade doktorsarbetet.

(b) Obligatoriska kurser (15hp)

(i) Avancerad organisk kemi: reaktioner, mekanismer and struktur,
Kurs, ungefär motsvarande” Advanced Organic Chemistry", J.March eller "Mechanism and Theory in Organic Chemistry", Lowry-Schueller-Richardsson (7,5hp).

(ii) Bioorganisk kemi (7,5hp)
Kurs: "Bioorganic Chemistry", H. Dugas and C. Penny eller "Principles of Nucleic Acid Structure", W Saenger "Biological chemistry", K E. Suckling, C. J. Suckling "Modern NMR Techniques for Chemistry Research”, A. E. Derome eller seminarier som speglar forskningsfronten i bioorganisk kemi

 (c) Altemativa kurser (minst tre om sammanlagd 22,5hp)
1. Naturprodukters kemi och biosyntes 7,5hp
2. Stereokemi och generell konformationsanalys7,5hp
3. Nukleinsyrors kemi 7,5hp
4. Kolhydraters kemi 7,5hp
5. Proteinkemi 7,5hp
6. Heterocykliska molekylers kemi 7,5hp
7. Kemi och applikationer för skyddsgrupper 7,5hp
8. Fosforföreningars kemi med inriktning
motnukleinsyror,fosfolipider etc. 7,5hp
9. NMR-spektroskopi av nukleinsyror 7,5hp
10. NMR-spektroskopi av kolhydrater 7,5hp
11. NMR-spektroskopi av proteiner 7,5hp
12. Forskningsfronten i syntetisk-organisk kemi 7,5hp
13. Forskningsfronten i NMR-spectroskopi 7,5hp
14. Forskningsfronten i datakalkylering av biopolymerer och deras komponenter 7,5hp
15. Konformationer hos nukleinsyror, kolhydrater eller proteiner 7,5hp
16. Interaktioner mellan nukleinsyror och proteiner 7,5hp
17. Interaktioner mellan kolhydrater och proteiner 7,5hp
18. Interaktioner mellan nukleinsyror eller proteiner och metalljoner 7,5hp
19.Design av virus- och tumörcellstillväxthämmare baserade på nukleinsyror och deras komponenter 7,5hp
20. Enzymatisk ingenjörskonst 7,5hp
21. Molekylär mekanik 7,5 hp
22. Kvantmekanik7,5 hp

Forskarutbildningskurser eller seminarier i andra kemiämnen och/eller vid andra lärosäten, samt i angränsande ämnen, som fysik, matematik,
imunologi, molekylär biologi och bioteknologi, om dessa har anknytning till det vetenskapliga specialområdet.

Fordringar för doktorsexamen

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst X högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst X högskolepoäng.

Övrigt

 Forskning i bioorganisk kemi bedrivs i ett omfattande internationellt samarbete och förutsätter ett omfattande globalt informationsflöde.


Dep't of Bioorg. Chem. | Last mod.: Feb. 20, 2008 | URL http://www.boc.uu.se/ | WebMaster | WWW Editor